Bedrijfsontwikkeling

In de afgelopen jaren hebben wij een ontwikkeling doorgemaakt vanuit twee ondernemingen, een bouwbedrijf (1925) en een onderhoudsschildersbedrijf (1945) naar een modern en innovatief vastgoed onderhoudsbedrijf gericht op renovatie, groot onderhoud, planmatig onderhoud en mutatieonderhoud.

Competentie en organisatie

Wij hebben de competentie en organisatie om naast het uitvoeren van projecten, onze opdrachtgevers ook te adviseren en ondersteunen bij de planontwikkeling van investerings- en onderhoudsopgaven binnen de bestaande woningvoorraad. Wij doen dit volgens de, mede door ons ontwikkelde, methodiek van prestatiegericht samenwerken (PGS).

Renovatie en onderhoud in balans 

Het doel van PGS is een efficiëntere, duurzame en kostenbesparende manier van samenwerken. Belangrijk hierbij is de nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. Wij zitten vanaf de initiatieffase direct bij de opdrachtgever aan tafel en zijn actief betrokken bij de planontwikkeling. Gezamenlijk wordt bepaald welke ingrepen en activiteiten het meeste rendement opleveren. Hierbij is het belangrijk de visie van de opdrachtgever helder te krijgen. Wat zijn de kwaliteitsuitgangspunten op thema’s als veiligheid, gezondheid en energieprestatie en welke prestaties wil hij op thema’s behalen? Op basis van de opnameresultaten en de afgesproken kwaliteitsuitgangspunten en -eisen, doen wij een voorzet voor de maatregelen.
Bij het benoemen van de maatregelen worden vanzelfsprekend de slimste en goedkoopste maatregelen voorgesteld die leiden tot de afgesproken prestaties en de minste overlast. De mogelijke maatregelen worden uitgewerkt in een of meerdere scenario’s. Nadat wij samen met de opdrachtgever de scenario’s hebben verkend, worden de voorkeurscenario’s gekozen. Vervolgens prijzen wij de meer gedetailleerde voorkeurscenario’s en rekenen deze netto contant door. Daarnaast worden voorkeurscenario’s doorgerekend op de verwachte prestaties op de thema’s leefbaarheid, wooncomfort, gezondheid, energie, milieu, veiligheid en toekomstwaarde. Bij het uitwerken en doorrekenen wordt gebruikgemaakt van netto contante waardeberekeningen (NCW), EPA, GPR Gebouw, en GPR Onderhoud. Op deze wijze worden kritieke beslispunten geïdentificeerd.
Indien gewenst, kunnen met de verkregen inzichten nadere varianten worden uitgewerkt totdat er voor de opdrachtgever een goede balans is bereikt tussen het scenario en de resultaten. Dit noemen we het balanceren van scenario’s, of ook wel het draaien aan de knoppen van duurzame exploitatie. Het balanceren van scenario’s verloopt in de praktijk vaak in een aantal ronden. Dit alles leidt tot een optimale afweging van de totale kosten en kwaliteit van het project en de beheerperiode (TCO).
Samen met bewoners
Vanuit onze genen zijn wij dienstverlenend en hebben wij veel ervaring met het werken in een bewoonde en werksituatie. Waar mogelijk betrekken wij de bewoner bij planontwikkeling en uitvoering van projecten. Binnen de realisatie van projecten spelen de bewoners namelijk een cruciale rol. Het is belangrijk om zorgvuldig met bewoners te communiceren voor, tijdens en na afloop van een project. De ervaring leert dat dit leidt tot meer draagvlak voor het project, meer inhoudelijke kwaliteit en een plezierige samenwerking. Na afloop van een project vragen wij de bewoners of zij tevreden zijn. Dit nemen wij mee in de projectevaluaties.