Integraal programmeren

Nederland staat voor grote uitdagingen als het gaat om woningbouw en de klimaatdoelstellingen. Voor 2030 een miljoen extra huizen en daarnaast 1,5 miljoen bestaande woningen van het gas af. Daarnaast worden we ons steeds bewuster van de negatieve gevolgen van ons materiaalgebruik. Circulariteit en klimaatadaptieve maatregelen worden hierbij steeds actuelere thema’s.

Het Rijk stimuleert bij deze opgave nadrukkelijk een wijkgerichte aanpak in de bebouwde omgeving. Vaak spelen namelijk ook sociale uitdagingen een rol, denk aan de vergrijzing, de toenemende behoefte aan zorg en welzijn, (energie-)armoede en de impact van immigratie. In de wijken zijn veel partijen actief, van gemeente en welzijn- en zorgverleners tot verschillende gebouweigenaren en vastgoedbedrijven waarbij de synergie nog vaak ontbreekt.

 

Dit vraagt om een integrale aanpak. Wij noemen dit SUM. Want de opgave vraagt om een wederzijdse en harmonische relatie tussen mensen, de gemeenschap, natuur en de stedelijke omgeving. We moeten hiervoor in beweging komen en meer samenwerken omdat we afhankelijk zijn van elkaar. Hoe eerder bij de beleidsvorming van een woningcorporatie betrokken, hoe beter dat is voor de kwaliteit en de haalbaarheid van wijk- of gebiedsprogramma’s. Dat heeft vele voordelen. We kunnen tijdig en flexibel reageren op actuele ontwikkelingen, waardoor minder kans op stagnatie in de realisatie van de opgave. Dit zorgt voor zowel meer voorspelbaarheid van financiën als meer transparantie in de communicatie richting bewoners. Bovenal wordt de realisatiegraad verhoogd van de volkshuisvestelijke ambities.

 

SUM Optopconcept

Als partner van het studenten SUM-team streden wij van 2019-2022 mee aan de internationale Solar Decathlon Challenge. Het SUM-team pakte de alarmerende toestand van de Nederlandse naoorlogse wijken aan met een innovatief plan om alle 847.000 portiekwoningen in Nederland duurzaam te transformeren. Het SUM-team ontwikkelde een ‘energiepositieve optopping’: een module die niet alleen twee nieuwe lagen met extra woningen creëert, maar de flat ook energieneutraal maakt. We waren al snel overtuigd dat wij dit experimentele concept verder wilden ontwikkelen naar een goede, duurzame en betaalbare optopwoning voor onze opdrachtgevers. Dit is gelukt. Hiermee speelt het SUM Optopconcept in op de geschatte woningbehoefte van Nederland in 2030, terwijl de bestaande gemeenschap intact blijft en de kwaliteit van de openbare ruimte zelfs verbetert.

Kansen en voordelen van SUM Optopconcept

    • Behoud en versterken van sociale cohesie in de wijk
    • Het toevoegen van nieuwe woningen middels een extra bouwlaag
    • Het verbeteren van bestaande woningen middels renovatie
    • Energie neutrale nieuwbouw en bestaande bouw
    • Korte doorlooptijd door prefab bouwmethode
    • Lage milieu impact door voorkomen sloop en duurzame nieuwe materialen


De bouwmethode

In de zoektocht naar enerzijds een slimme en modulaire oplossing en anderzijds de wens om immer maatwerk voor onze partners te leveren is er uiteindelijk gekozen voor een combinatie van 2D en 3D prefabricage.


Biobased optoppen

Smits Vastgoedzorg gelooft dat er in dit concept nog grote kansen liggen binnen de materialisatie van het gebouwde en probeert voor te sorteren op toekomstige ontwikkelingen. De negatieve gevolgen voor het klimaat van bepaalde conventionele materialen zoals beton en staal worden steeds duidelijker. Daarnaast zijn de voorraden van deze materialen eindig wat de noodzaak benadrukt om nieuwe materialen te verkennen. Biobased materialen zijn in onze ogen een zeer mooi en kansrijk alternatief. Het verbouwen deze materialen kunnen enerzijds helpen het Nederlandse landschap positief te transformeren, en anderzijds helpt het ons om sneller en schoner te bouwen. Bovendien zijn biobased materialen vaak lichter dan bijvoorbeeld beton of baksteen wat ideaal is voor optoppen.

 


Samen met bewoners

Om acceptatie voor het project en plan van aanpak te creëren, betrekken wij de bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium bij de ontwikkeling van het plan. Door meedenken, meepraten en meedoen, worden de bewoners medeverantwoordelijk en enthousiast.

Contact

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijkheden van een integrale SUM wijkaanpak en/of het SUM Optopconcept. Neem gerust contact met ons op!

 

SUM omvat een toekomst waarin mensen de verbinding met elkaar en de natuur herstellen

1/6